Vyhledávání

Kontakt

Objekt na prodej

+420603181261 (česky)

gratulant@seznam.cz

ROUSÍNOV ON HISTORICAL MAPS.

Map of the Czech Republic Jan Christopher Müller from 1720 belongs to the most beautiful and most valuable cartographic works of our past. Their dimensions, contents, cartographic and Visual processing surpasses many other maps, domestic and foreign.

Mapa Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Svými rozměry, obsahem, kartografickým i výtvarným zpracováním předčí mnohé jiné mapy, domácí i zahraniční.

Müller's map of Bohemia from 1720 in print from 1790
Müllerova mapa Čech z roku 1720 ve vydání z roku 1790
Rousínov / Rousínow

 

Ist Military Survey
1764-1768 and 1780-1783 (rectification), scale 1: 28 800
I. vojenské mapování – Josefské
1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800

IInd Military Survey
1836-1852, scale 1: 28 800
II. vojenské mapování - Františkovo
1836-1852, měřítko 1: 28 800

IIInd Military Survey
1877-1880, scale 1 : 25 000
III. vojenské mapování - Františko-josefské
1877-1880 (Čechy), měřítko 1 : 25 000


Náhledy historických map:

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - https://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - https://www.env.cz
Müllerovo mapování:
© Historický ústav AV ČR - https://www.hiu.cas.cz
Letecké snímky - Seznam.cz / Mapy